آزادی ۸

 

 

آزادی هيچوقت انتظار ما را ندارد بايد در طلبش از دل و جان دريغ نکنيم چه در هيچ جائی از زوايای تاريخ سراغ نداريم آزادی و دموکراسی سهل و ساده تحصيل شده باشد.

 

                                                                                                امرسون

/ 0 نظر / 4 بازدید