بذر انديشه آزادی ۲۳۴

جامعه آزاد جامعه ايست که در آن سنتهای متفاوت و متمايز تحت حکومت قانون وارد رقابتی صلح آميز شوند.

                                                                            فون هايک

/ 1 نظر / 4 بازدید