بذر انديشه عدالت و آزادی ۸۹

 

ما هيچگاه نميتوانيم مطمئن باشيم  عقيده ای که سعی در سرکوب آن داريم عقيده ای غلط است .

                                                                               جان استوارت ميل

/ 1 نظر / 3 بازدید
&#1580&#1610&#1600&#1600&#1605&#1586

سلام.........سال نو ولی دلهای کهنه.......// گريد به زير ِ چادر ِ شب، خسته// ....... دريا به مرگ ِ بخت ِ من، آهسته// //c u ....