بذر انديشه عدالت و آزادی ۴۷

حقوق طبيعی حقوقی است که انسان به خاطر انسان بودنش از بدو تولد از آن برخوردار است . اين حق را نه تنها فرد يا حکومت نميتواند از انسان سلب کند بلکه خود انسان هم نمی تواند اين حق را به ديگری واگذار کند . به عبارت ديگر انسانها دارای حقوقی هستند که در ذات آنها نهفته است از آن جمله حق زندگی و حق ازادی.

                                                                         ماکس وبر

/ 0 نظر / 3 بازدید