نگاه روحانيت حاکم به مردم

مردم بلاواسطه يا به واسطه نمايندگانشان بعنوان مولی عليهم/ حق دخالت در اعمال ولايت يا نظارت بر اعمال ولی را ندارند برسميت شناختن چنين حقی برای مردم يا نمايندگان مردم به منزله نفی ولايت و خروج مردم از عنوان شرعی (مولی عليهم) است.

                                                         آيت الله  محمد مومن قمی

                                                   کلمات سديده فی مسائل جديده

/ 4 نظر / 4 بازدید
يوسف

مقلدين آقا به ايشان مراجعه کنند !

يوسف

اضافه کنم که من مقلد « آيت الله محمد مومن قمی » نبوده و نيستم ! پس بری از ذمه می شوم !! .. راستی ! دوستی هم دوستی های قديم ! مگه نه استاد .

North Star

در اينجاست که خواص بر عوام ارجحيت دارند !

طرفدار

سلام...ايول...وبلاگ توپی داری عين خودت...به ما هم احيانا سر ميزنی تا ما رو خوشحال کنی؟...منتظرم ها!!!!..تا بعد