حوزه یا دانشگاه ؟ چه نهادی ىاسخگو است ؟

حوزه یا دانشگاه ؟ چه نهادی پاسخگو است ؟

 

1 / به لحاظ فرار مغزها و سرمایه های ملی

2 / به لحاظ ابهام در رژیم حقوقی دریای مازندران

3 / به لحاظ ادامه کشمکش بر سر جزایر سگانه خلیج فارس

4 / به لحاظ مسکوت ماندن غرامت جنگ ایران و عراق

5 / به لحاظ تعداد زندانیان سیاسی و شکنجه و آزار آنها

6 / به لحاظ آمار اعدامها وعدم رعایت حقوق بشر و گسترش خودکامگی

7 / به لحاظ سقوط 16 هواپیما طی دوازده سال با 993 کشته

8 / به لحاظ قانون گریزی مقامات و تاثیر آن بر مردم

9 / به لحاظ گسترش فساد در جامعه

10/به لحاظ جایگزینی صادرات نفت باکو- جیهان

11/به لحاظ تحریم معاملات بانکی به زیان ایران

12/به لحاظ تحریم و تقلیل صادرات ایران

13/به لحاظ انتخاب کشورهای قطر و روسیه دو همسایه برای جام جهانی

14/به لحاظ صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان،پاکستان و هندوستان

15/به لحاظ محکومیتهای پیاپی ایران در شورای امنیت وحقوق بشر

16/به لحاظ حجم عظیم دولت وحضور نهادهای موازی و خرج تراش

17/به لحاظ اتلاف آب و برق و گاز،ناشی از کهنگی و پوسیدگی

18/به لحاظ لاینحل ماندن برنامه اتمی ایران و ترور دانشمندان کشور

19/به لحاظ آتش سوزی جنگلها و کمک نکردن هیچ کشور خارجی

20/به لحاظ گرانی کمر شکن و تورم روز افزون

21/به لحاظ آلودگی کشنده هوا و ترافیک فوق سنگین شهرها.

/ 0 نظر / 13 بازدید