بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۴

 

آنچه که از عدالت عزيزتر و از سيری والاتراست  آزاد بودن است  آنکس که آزادی را از من گرفت  چه چيزی با ارزش تر دارد که بمن ارمغان دهد؟

                                                                                      شريعتی

/ 2 نظر / 3 بازدید
hadi

از اينکه نظرت را در مورد نوشته هايم گفتی ممنونم و مطمئناْ از آنها استفاده خواهم کرد. زندگی چيست؟ نان٬ آزادی٬ فرهنگ٬ ايمان و دوست داشتن