بزرگداشت ياران مصدق

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اردلان اين پديده دوران

در صداقت همان نريمان(1) بود

او مقاوم چو رستم دستان

فاطمي در ميان ياران بود

اردلان صرصر(2) زمانه نوشت

مستعد از تبار باران بود

او صبوري به سنگ مي آموخت

مظهر اقتدار زندان بود

اردلان در ميان مشتاقان

عاشق سينه چاك ايران بود

راه او زنده تا ابد باشد

او دليري ز خيل گردان بود

          22/11/ 78

1 - نریمان وزیر دارائی دولت ملی دکتر مصدق در خانه اجاری در گذشت.

اردلان وزیر دارائی دولت ملی مهندس بازرگان در خانه رهنی در گذشت.

2- صرصر نام نخستین روزنامه آزادیخواه است که به همت علی اردلان بعد از کودتای خائنانه 28 مردادمنتشر شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید