بذر انديشه آزادی ۱۴۵

اگر نميخواهيم فطرت انسانی خود را تحقير يا انکار کنيم بايد در حفظ قلمرو آزادی تلاش کنيم.

                                                                                   توماس پاين

/ 0 نظر / 4 بازدید