انرژی

 

 

    

ديوار سكوتي است به دنياي انرژي <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تا محو كند ، ارزش والاي انرژي

پائين كشد از بام ، عدو نام مصدق

آويخته نامش زچليپاي انرژي

اين نفت مپندار فقط منبع نور است

آتش مده برمنبع آن جاي انرژي

از گاز توان يافت زگرماي زمين نيز

از جزر و مد و باد به درياي انرژي

احياء شدني نيست، اگر رفت همين نفت

تا هست اتم ، هسته پوياي انرژي

از قدرت خورشيد مشو غافل و هشدار

 مشهورترين شهرت شيواي انرژي

دانشكده اي نيست در اين رشته جانسوز

شعر و سخنم سنجش گوياي انرژي

با پرده دري در جهت خواسته خلق

اين پرده برانداز زسيماي انرژي

1370هرمز مميزی

/ 0 نظر / 4 بازدید