دموکراسی و پوپولیسم

رابطه دموکراسی و پوپولیسم

 

 

 

جنبشهای توده ای یک قرن اخیر نظیر کمونیسم ، فاشیسم و سوسیالیزم افراطی و رادیکالیسم اسلامی بسیاری از اندیشمندان سیاسی را به این نتیجه رسانیده است که برای شکوفائی دموکراسی سیاست های توده ای (پوپولیستی) را باید مهار کرد و سیاست را از سطح خیابان جمع کرده و به حوزه های حزبی منتقل نمود زیرا اگر جنبشهای توده ای مهار نشوند هرج و مرج اغلب کشورهای جهان سوم را فرا میگیرد و قطعا با مسیر گذار آرام بسوی دموکراسی منافات دارد .شکست جمهوری اسپانیا بین دو جنگ و تجربه انتقال این کشور به دموکراسی در دهه 1970 که باعث انتقال از رژیم فاشیستی فرانکو به دموکراسی شد نمونه تاریخی بر این اندیشه است .رادیکالیسم اسلامی نیز امروز با تحریک تعصبات دینی و مذهبی توده های مسلمان شعار را جایگزین اندیشه و شعور کرده و به تحرکاتی غیر قابل توجیه و خطرناک دست میزند ! تجربه های انتقال به دموکراسی هیچ تردیدی باقی نگذاشته که آموزش سیاسی چه نقش مهمی در رابطه بین جنبشهای اجتماعی و توسعه دموکراسی دارند !

/ 0 نظر / 16 بازدید