بذر انديشه آزادی ۱۱۴

 

هرگاه ملتی از روی ناچاری به زور تن داده و از مستبدين اطاعت کند بر او ايرادی نيست و اگر همان ملت موقع را مقتضی ديد که از زير بار تعدی شانه خالی کند و زنجير بردگی را پاره نمود اقدام او بسيار قابل ستايش و تمجيد است.

                                                                       ژان ژاک روسو

/ 1 نظر / 3 بازدید