ضرورت تناسب بين ساختار حکومت باشرايط زمان

ماهيت و ساختار هر حکومتی که متناسب با شرايط زمان نباشد برای ملت مخاطره انگيز است  !

/ 3 نظر / 4 بازدید
ياور .م

درود بر يار عزيزمان جناب آقاي مميزي ... سالي نكو را براي شما دوست پرهيخته و انديشمندم آرزو ميكنم ... نوشته ي شما را هنوز نخونده ام آمدم كه تارنگارتان را انبار كنم تا شباهنگام مطالعه و اگر نظري داشتم ابراز كنم . تا درود ديگر بدرود.

yaraghan

درست مثل لباسی که برای تن صاحبش دوخته نشده باشد

North Star

آقای مميزی ... يه سوال ؟ خيلی از جملات ... تفکرات و ايده ها بحث بر انگيز و قابل تعمق هستند ... اما رسيدن به راه چه ؟ کی ؟ کجا ؟ چه زمانی ؟ گيرم نقدی نماييم ؟ به زير سوال ببريم ... تنها در قالب دانستن و نقد کردن ... راه به جايی خواهيم برد ؟ برآيند هر تفکر ؛ ايده و نظری زمانی زيبا خواهد بود که مشاهده شود و به توليد برسد ؟ زمانش .... ؟ هر چند ما را چه به ... !