آزادی ۱۵

 

 

« مردم ميخواهند دولت به آنها آزادی بدهدولی خودشان در مقابل دولت يا جامعه هيچ مسئوليتی نداشته باشند...حقوق ميخواهند ولی برای خودشان تکليف و مسئوليت ملی و وطنی قائل نيستند»

                                         مهندس عزت الله سحابی

/ 1 نظر / 6 بازدید
soheila

چه کسی اين حرف را زده ؟ آيا خودش به حرفش معتقد هست ؟ مردمی مکلف تر از مردم اين اصلا در دنيا وجود دارد؟ تا پای جانشان ايستادند و ثابت هم کردند ولی چه نتيجه ای داد؟