دليل حکومتگران قيم - عدالت و آزادی ۴۴

بسياری از سياستمداران اين مطلب را سخت آشکار ميدانند که نبايد ملتی آزاد باشد مگر آنگاه که شايستگی استحقاق و اجرای اين آزادی را داشته باشد .اين اندرز بکار ديوانه ای از يک داستان کهن ميماند که تصميم گرفته بود در آب نرود مگر آنگاه که شنا را آموخته باشد .

                                                                                ماکولی

/ 0 نظر / 3 بازدید