تحريم انتخابات

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

جبهه ملی ايران: مشاركت مردم در انتخابات سودی برای منافع ملت نخواهد داشت

زمان انتخابات مجلس هفتم در حالی فرا می رسد كه شرايط درونی و نيز بيرونی ايران بيش از هرزمان بشدت بحرانی است ونگرانی سراپای جامعه را فراگرفته است. جناح انحصار طلب و خودكامه حاكميت بيش از هر وقت حقوق ملت را ناديده انگاشته و ساز وكاری را در پيش گرفته كه از جمهوريت نظام هيچ نشانی برجای نمانده است. همه تصميمات در چنبره قدرت ساختار نظام "ولايی" با ناديده انگاشتن حق تعيين سرنوشت از سوی ملت اتخاذ ميشود. مجلس بوسيله دو ارگان قدرتمند انتصابی شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت كه فقط پاسدار قدرت حاكميت دين سالاران می باشد، بكلی ناتوان و بی اثر شده و بصورت ارگانی فاقد هرگونه كارآيی درآمده است. در چنين شرايط، شاهد فشار هر چه بيشتر بر صاحبان انديشه وقلم، تلاشگران دگرانديش ملی و نيروهای وابسته به جنبش دانشجويی ميباشيم. روزبروز بر سياهكاری های گروههای فشار در برهم زدن اجتماعات و حمله های جسورانه به سخنرانان و دگرانديشان، حتا اصلاح طلبان درون حاكميت، افزوده می گردد. در بعد خارجی نيز در حاليكه حاكمان در پس پرده برای حفظ قدرت خود با سلطه‌گران به مذاكرات پنهانی مشغولند، اين ملت ايران است كه زير بار تحميل های گوناگون در چارچوب قراردادهای مربوط به نفت و گاز و قطعنامه های پی در پی، شانه هايش سنگينی می كند.

ما باور داريم كه تا زمانيكه مردم نتوانند نمايندگان خود را بركنار از دخالت ارگانهای انتصابی بر گزينند، و تا زمانيكه كار قانونگذاری مجلس بوسيله ارگانهای انتصابی "وتو" می شود، مشاركت مردم در انتخابات سودی برای منافع ملت نخواهد داشت و فقط می تواند بر مشروعيت نظامی كه در تضاد با خواست ملت همه توانش را بكار گرفته، مهر تاييد بگذارد. ازاينرو، جبهه ملی ايران شركت درانتخابات را با منافع ملی وحقوق ملت ايران همسو نمی يابد و بر اين باور است كه، برای برونشد از بحرانهای فزاينده، ايجاب می كند كه گردانندگان امور به يك همه پرسی راستين و آزاد تن در دهند؛ باشد كه ملت ايران بتواند ساختار ونظام دلخواه خود را در راستای دستيابی به مردم سالاری و استقرار حاكميت ملی برگزيند.

جبهه ملی ايران


 

/ 0 نظر / 3 بازدید