طرح روشنفکرانه و آگاهی بخش مذهب

طرح روشنفکرانه و آگاهی بخش مذهب بيش از همه نيروهای رسمی مذهبی را بر می آشوبد و به مبارزه متعصبانه و بيرحمانه واميدارد.

                                                                 دکتر علی شريعتی

/ 5 نظر / 4 بازدید
aminmoj

"طرح روشنفکرانه مذهب" صحيح، اما "آگاهي بخش"؟

farasoo

اری اينچنين است برادر!..

عزيزي

با درود.شايد بتوان گفت عينيت اين سخن شريعتی حيات سياسی وی بود که از جانب روشنفکرترين ها حوزه (به ادعای اهل حوزه)چون مطهری او را برنمی تابيدند و خود آقای شريعتی جايی نيز گفته ان من با مارکسيست ها راحت ترم تا مذهبيون سنتی و اينها زبان من رو بهتر می فهمند.ضمناهمچنان منتظر نظرات استادانه شما در مورد مقالاتم هستم.پيروز باشيد

North Star

مذهب و تعصب دو واژه هميار ! و مبارزات متعصبانه ... حقايق را به ما نشان می دهند .