بذر انديشه آزادی ۳۲۷

خلاقيت بوی خوش آزادی فردی است !

                                                           اوشو

/ 7 نظر / 5 بازدید
محمد رضا

سلام....زيبا بود....منو ياد اين شعر سهراب انداخت..... در هواي دو گانگي ، تازگي چهره ها پژمرد. بياييد از سايه - روشن برويم. بر لب شبنم بايستيم، در برگ فرود آييم. و اگر جا پايي ديديم ، مسافر كهن را از پي برويم. برگرديم، و نهراسيم، در ايوان آن روزگاران ، نوشابه جادو سر كشيم. شب بوي ترانه ببوييم، چهره خود گم كنيم. از روزن آن سوها بنگريم، در به نوازش خطر بگشاييم. خود روي دلهره پرپر كنيم. نياويزيم، نه به بند گريز، نه به دامان پناه. نشتابيم ، نه به سوي روشن نزديك ، نه به سمت مبهم دور. عطش را بنشانيم ، پس به چشمه رويم. دم صبح ، دشمن را بشناسيم ، و به خورشيد اشاره كنيم. مانديم در برابر هيچ ، خم شديم در برابر هيچ ، پس نماز ما در را نشكنيم. برخيزيم ، و دعا كنيم: لب ما شيار عطر خاموشي باد

عمو اروند

چقدر راحت خواهیم بود اگر کسی نتواند با اتکاء به (امر به معروف و نهی از منکر) به حریم خصوصی ما سر بکشد.

دomid

با سلام .اين تعريف از نظر آموزشی صحيح نيست اما از ديد سياسی شايد نگاه جديدی باشد.

علی

سلام / ای آزادی ...

دختر شرقی

جالب است! خلاصه شده همان است که پيشتر از دکتر بهشتی برایتان نوشته بودم: خلاقيت بر اساس انتخاب آزادانه، مهمترين بعد خداگونگی انسانهاست.

joojoo

اين يکی جالبتر بود !

North Star

نمی شه گفت فقط فردی چون خلاقيت هم فردی است و هم گروهی . بهترين شيوه برای شکوفايی خلاقيت گروهی راه حل مسئله گروهی است . اگر افراد جامعه می خواستند که به چنين مرحله ای برسند . آنگاه پيشينه ها پلی مستحکم برای پيش روی می بود !