حرف مرد يکی است

بيست و پنج سال قبل در چنين روزهائی ميگفتيم:

                                    يک مملکت يک دولت   آنهم به رای ملت

بعد از گذشت بيست و پنج سال هنوز ميگوئيم:

                                    يک مملکت يک دولت   آنهم به رای ملت

/ 1 نظر / 3 بازدید