عدالت و آزادی ۳۸

 

آنگاه ميان آنان دادگرانه سازش دهيد و به داد بکوشيد که خداوند دادگران را دوست دارد.

                                                                            سوره حجرات ۴۹ - ۹

/ 2 نظر / 3 بازدید