همت کوشندگان

بنام خداوند باز آفرين

خداوند عقل و خداوند دين

با همت کوشندگان سرکار خانم لقا اردلان(وزيری)وجناب آقای حسين شاه حسينی شماره حساب پس انداز ۸۰۱۲۷۹۰بانک ملی ايران شعبه اسکان برای کمک به بازسازی شهرستان بم اختصاص يافت .

زير و بم (بم) سخت فرو ريخته ويران          جز حسرت و اندوه نمانده است به ايران

/ 0 نظر / 3 بازدید