بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۴

...با اينکه رای گيری و رای دادن آزاد است  ولی رايها و نظرها آزاد نيستند بلکه با تبليغات و تلقينات و اغوا و فريب  رايها و نظرها را جهت داده و به زنجير گرفته اند .

                                                                           زنده ياد دکتر علی شريعتی

/ 1 نظر / 3 بازدید
foad shams

البته حرف دکتر شريعتی درست می گويد ولی تاکنون نظام بهتری از دموکراسی پارلمانی در جهان به وجود نيامده است