بذر انديشه آزادی ۲۹۴

   به سرو گفت يکی ميوه ای نمی آری

   جواب داد که آزادگان  تهی دستند !

                                                    سعدی 

/ 2 نظر / 4 بازدید
سميرا

اين پست خالي بود يا اينكه سيستم من مشكل داشت كه چيزي نديدم.؟؟!!

North Star

تهی دست ؟ ارزشی والاتر از آزادی هست ؟!