هديه پدر بزرگ

میلاد پیامبراز ادیب الممالک فراهانی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

برخیز شتربانا بر بند کژاوه                    کز چرخ عیان گشت همی رایت کاوه

از شاخ شجر برخاست آوای چکاوه          وز طول سفر  حسرت من گشت علاوه

بگذر به شتاب اندر از رود  سماوه            در دیده من بنگر   دریاچه     ساوه

                              وز سینه ام آتشکده پارس نمودار

مائیم که از پادشهان باج گرفتیم                  زان پس که از ایشان کمر وتاج گرفتیم

د یهیم وسریر از گهر و عاج گرفتیم            اموال و ذخایرشان  تاراج گرفتیم

وز پیکرشان دیبه و دیباج  گرفتیم              مائیم که از دریا      امواج گرفتیم

                               واندیشه نکردیم ز طوفان وزتیار

مرغان بساتین را منقار بریدند                    اوراق ریاحین را طومار دریدند

گاوان شکمخواره به گلزارچریدند               گرگان ز پی یوسف بسیاردویدند

تا عاقبت او را سوی بازار کشیدند              یاران بفرختندش و اغیار خریدند

                               آوخ ز فروشنده دریغا ز خریدار

افسوس که این مزرعه را آب گرفته             دهقان مصیبت زده را خواب گرفته

خون دل ما رنگ می ناب گرفته                وز سوزش تب پیکرمان تاب گرفته

رخسار هنر گونه مهتاب گرفته                  چشمان خرد پرده ز خوناب  گرفته

                           ثروت شده بیمایه و صحت شده بیمار

ابری شده بالا وگرفته است فضا را              وز دود و شررتیره نموده است هوا را

آتش زذه سکان زمین را و سما را              سوزانده به چرخ اختر و در خاک گیا را

ای واسطه رحمت حق بهر خدا را               زین خاک بگردان ره طوفان بلا را

                           بشکاف زهم سینه این ابر شرربار ...

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
سيد محمد

این شعر از کیه؟

ادريس

درود بر فرزندان فردوسی پاکزاد