به قطره قطره غلتان

 

من از تصلب رگهای زندگی مويم                   من از عقوبت و آثار قلدری گويم

به قطره قطره غلتان ز چشم هر بيتم          غبار غم ز رخ جامعه همی شويم

 

                                                                                 هرمزمميزی

/ 0 نظر / 3 بازدید