بذر انديشه عدالت و آزادی ۴۸

 

هدف جامعه بايد حفظ ازادی و استقلال (فرد) باشد  پس هر گونه اجتماعی از انسانها که باعث محدود کردن آزادی فردی شود  به ويژه حکومتها که از حق انحصاری کاربرد خشونت برخوردارند بايد تحت کنترل قرار گيرند .

                                                                             اشتيرنر

/ 2 نظر / 3 بازدید
pania

وبلاگ خوبی دارین

هرمز ممیزی

گويند رمز عشق مگوئيد و مشنويد مشکل حکايتی است که تقرير ميکنند حافظ