بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۴

 

اگر نميخواهيم فطرت انسانی خود را تحقير يا انکار کنيم بايد در حفظ حد اقل قلمرو آزادی فردی تلاش کنيم.

                                                                             جفرسون

/ 1 نظر / 3 بازدید
پانيا

جملات زيبا و جالبی را انتخاب می کنيد //..