بذر انديشه آزادی۲۷۸

تنها طريق درست بدست آوردن حکومت  رای آزاد مردم است!

                                                                 جيمز ميل

/ 3 نظر / 4 بازدید
ياور .م

درود بر شما ... واين همان چيزيست که حکومت های ديکتاتوری از آن وحشت دارند ...

aminmoj

من که هنوز در خماری اون جمله حکيمانه آخوند خراسانی موندم!

North Star

رای آزاد يا امکان پيدايش و در صحنه بودن عقايد ؟! رای آزاد زمانی معنا می يابد که مردم با آگاهی از آن بدان تن در دهند .