دوستان عزيز، آزاديخواهان ،ايران دوستان

با افزايش سايت های اينترنتی نظير آينده سازان http://ayandesazan.blogsky.com/ استاد اديب برومند http://www.adibboroumand.com/ و ملی مذهبی http://www.mellimazhabi.org/ جای خالی احزاب و مطبوعات آزاد و مستقل ولی سر کوفته را پرکنيم

/ 0 نظر / 3 بازدید