آزادی ۳

 

 

بايد نشان بدهيم که ايرانی  بدون ترس و هراس بدون مشوق خارجی و بيگانه از روی وجدان و شعور از روی عشق و محبت در را ه آزادی مجاهدت ميکند.

 

                                                                            شيخ محمد خيابانی

/ 0 نظر / 3 بازدید