بذر انديشه آزادی ۳۰۳

دموکراسی جامعه ايست که ميکوشد تا تضمين کند همه اعضايش بطور برابر آزاد باشند.

                                                                    جان استوارت ميل

/ 2 نظر / 5 بازدید
Mahmoud Dehgani

جان استوارت ميل . حتما اين شعر لينگستن هيوز را شنيده بوده که سروده است. آزادی بذری است که احتياج کاشته است. البته ترجمه اش از زنده ياد شاملو ست.

Mahmoud Dehgani

مجله کارنامه و مجله فيلم تعطيل شده اند ؟ محمود