بذر انديشه عدالت و آزادی۸۳

 

علم و هنر در فضای ناب آزادی و مدارا به بهترين وجه شکوفا ميشوند و اين نهالهای شکننده تحت هر نوع ديکتاتوری اجتماعی يا سياسی پژمرده شده و ميميرند .

                                                                       جان استوارت ميل 

/ 1 نظر / 3 بازدید