بذر انديشه آزادی ۲۶۳

گسترش آزادی فردی نيازمند حکومتی هر چه بيشتر پاسخگو و نظام اداری هر چه بيشتر کارا  است.

                                                                   جان استوارت ميل

/ 2 نظر / 4 بازدید