رمضان بر شما مبارک باد

 

 

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در نفائس الفنون آمده، بدان که سبب صوم رمضان رویت ماه رمضان است یا گذشتن سی روز از شعبان و اگر یک شخص عادل گواهی به رویت هلال دهد ، هم ثابت شود به مذهب شافعی و مالکی و احمد و به مذهب ابو حنیفه، اگر آن شخص زن یا بنده هم باشد ثابت شود .

روزه مریم گرفتن خاموشی گزیدن است و آنرا روزه تنفس نیز میگویند ، روزه تنفس نوعی از زهد فقرااست که از شب نیت میکنند و همه روز با کسی جر و بحث و کلام نکنند و گویند که این زهد را مریم کرده است.سوره مریم آیه 26.در روزه دو چیز فرض است ، یکی نیت دوم امساک.

 

 

همان بر دل هر کسی بوده دوست 

نماز شب و روزه آئين اوست                  فردوسی                                                                                           

زان باده که در میکده عشق فروشند              

ما را دو سه ساغربده وگو رمضان باش       حافظ       

                                                                                                              

ماه فرخنده ، روی بر پیچید                         

و علیک السلام یا رمضان                     سعدی 

                             

                                                                      

روزه دارم من و افطارم از آن لعل لبست             آری افطار رطب در رمضان مستحب است

روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه                 بخورد روزه خود را به خیالی که شب است

                                                                                                           شاطرعباس

یکروز خرج مطبخ توقوت سال ماست                 یک سال مردمی کن ویک روز روزه گیر ؟

 

خط دمید اکنون از آن لب کام دل خواهم گرفت      شام خود شد ، روزه امید را وا میکنم

                                                                                                          کلیم کاشی

کسان که در رمضان چنگ میشکستندی              نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند 

                                                                                                             سعدی

من در سحر سرمه ای عشق ترا میجويم         آغاز شب مخملی عشق ترا میجويم

                                                                                                            ممیزی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید