دموکراسی به قلم فارابی

"   مدینه جماعیه ، مدینه آزادی هاست و بنابراین ، اینگونه  مدینه ها محبوب همه است و اقامت در آن برای هر کس مطلوب است ، زیرا

هر کسی تا حدی و در امر معینی خواستهائی دارد که در این گونه

مدینه ها برآورده میشود و بنابراین مردم وملتهای گوناگون به سوی

آن روی میاورند و بی حساب و بی اندازه به بزرگی آن افزوده میگردد

..... نیز ممکن است از بطن اینگونه مدینه ها افرادی برای تشکیل

مدینه فاضله بیرون آیند و این نوع انسان ها بهترین افرادی هستند که

در اینگونه مدینه ها تربیت میشوند ."

                                                    ابو نصر فارابی

/ 0 نظر / 52 بازدید