از عوارض تورم اقتصادی

شهوت دست يافتن به تمول ناگهانی هر گونه احساس وظيفه سياسی و اخلاقی را خفه ميکند.

                                                               پندلتن

/ 2 نظر / 4 بازدید
مجيد

سلام. فيلم بايسيکل ران را اگر ديده باشيد يک صحنه ای دارد که در آن برای آنکه بايسيکل ران شرطبندی (دوچرخه سواری مستمر نمی دانم ۴۸ يا ۷۲ ساعته ) را نبازد يکی از دوستانش با سيلی او را بيدار نگه می دارد يا با چوب کبريت گذاشتن در گوشه چشمانش او را بيدار نگه می دارند. من احساس می کنم هر جمله از اين نوع يکی سيلی از آن نوع را تداعی می کند. ما بايد مدام بر بالايی ها از اين نوع سيلی ها بزنيم. يک چيزی هم در نوشته های قبلی من مغفول ماند. توسعه اقتصادی و سياسی در طی زمان تاثير و تاثر دارند. يعنی توسعه اقتصادی به يک مرز اوليه مشخصی که برسد لازم است تشکلهای مدنی (جلوه حداقلی از توسعه سياسی) وارد شوند تا رشد اقتصادی به شکاف طبقاتی نيانجامد. اين توسعه سياسی خود منجر به توسعه اقتصادی بيشتر می شود. توسعه اقتصادی بيشتر به استقلال فعالان سياسی از دولت و جکومت می انجامد. و اين تاثير و تاثر مدام ادامه دارد. مرسی عزيز.