ادبيات آزادی۲۴

 

 

اگر انتخاب ميان آزادی و اجبار  تحت لوای مصلحت انديشی مطرح شود آزادی بطور حتم در اغلب موارد قربانی خواهد شد.

                                                                         فريدريش فون هايک

/ 0 نظر / 3 بازدید