بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۸

 

اجتماعی اخلاقی است که در آن عظمت و بزرگی انسان مورد احترام باشد  جامعه خوب و اخلاقی از مردمی آزاد و اخلاقی به وجود ميايد  آزادی و اخلاق دست به دست هم پيش ميروند يکی بدون ديگری نا ممکن است .

                                                                         جان استوارت ميل

/ 1 نظر / 3 بازدید
unknown man

نيست حالي در دل شاعر خيال انگيز تر .. از سكوت خلوت انديشه زاي نيمشب... با اميد وصل از درد جدايي باك نيست ... كاروان صبح آيد از قفاي نيمشب