آزادی ۷

آزادی انديشه و قلم و زبان و مجامع وشغل و منزل و غيره موجب آبادی و عمران ممالک

است.

                                                                                           علامه دهخدا

 

/ 0 نظر / 3 بازدید