بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۳

انسان جهنم انتخابی را از بهشت تحميلی بيشتر دوست دارد زيرا ندای فطرت و طبيعت بشر اين است که : بگذار من خودم باشم.

                                                           

/ 0 نظر / 3 بازدید