آزادی ۱۲

 

 

آزادی برقراری اصولی است که دست هر مرجع قدرتی را از جمله اقتدار اکثريت مردم را در اعمال زور محدود کند.

                                                                         فريدريش فون هايک

/ 0 نظر / 6 بازدید