چیستی هولوگرافیک

               بنام او که ز ناچیز، چیز آفرید

هولوگرافیک

 

هولوگرافیک ، یک ایده کهن است که در همه سنتهای دینی،فلسفی و متافیزیکی جهان به نوعی طرح و بیان شده است . عارفان ایرانی، پیامبران مصری، فلاسفه یونانی و وداهای هندی هر یک به نوعی در این ایده اشتراک نظر دارند.

داعیه هولوگرافیک اینست که 1 – مقصود و هدف زندگی آموختن است. 2  - هستی به مثابه آگاهی قبل از جهان جسمانی بوده است .  3  - رهائی از قید جسم غایت تکامل انسان است .  4  -  رجعت به خدا و رسیدن به اقلیمی که روح او در آن سکنی گزیده لازم است .  5  - انسانیت فقط روی زمین نیست و خانه اصلی ما نزد خدا است، یا دست کم در قلمرو غیر جسمانی و بهشتی تر روح خدا است ، برای گشودن راهی میان این جهان و جهان بعدی. 6  - واقعیت فیزیکی و جسمانی ممکن است تنها بخش کوچکی از یک عالم کیهانی گسترده غیر جسمانی با فهم و با شعور باشد . 7  - آگاهی نه تنها مشکل ظریف تر و پیچیده تر ماده است ، بلکه حتی از ماده بنیادی تر است ، آگاهی است که میگذارد یک ذره زیر اتمی نظیر الکترون از هیچ بوجود آید . 8  - این عالم بواقع مهربان ، با شفقت و باهوش است . در یک جهان هولوگرافیک شکاف و جدائی ناموجه است . جهان عینی نیست بلکه عینی – ذهنی است ، ذهن و ماده عمیقا به هم وابسته اند و فیزیک کوانتوم تا به حال به اثبات آن همت گماشته . 9  - هرگاه بخواهیم جهان را به امر واقع مطلق و عقائد بی چون و چرا فروکاهیم به اعوجاج دچار میشویم زیرا معنویت راستین از هیچ یک از سازمانهای عریض و طویل رسمی مذهبی بروز نخواهد کرد . 10  - وعاظی که هر لحظه دم از نفرین و آتش دوزخ می زنند از این پس پیام خود را با تاکید بر عشق بی شرط و شروط و شفقت و محبت به گوش مومنان میرسانند .

در جهانی زندگی میکنیم که تازه آغاز به فهم و درک آن کرده ایم .در حال حاضر یکی از وسائلی که جهت کاویدن  وجوه ناشناخته واقعیت در اختیار ما است همین علم است که خود از درک وجوه روحانی انسان ناتوان میباشد .علوم طبیعی ، فیزیک و ریاضیات بر مبنای نگرشهای عقلی استوار شده است اما چشم دل آدمی هم نگرشهائی دارد و بسیاری از اکتشافات زائیده عشق اند .

این نظریه را که جهان با یک انفجار ازلی واحد ( بیگ بنگ) آغاز شده اکثر دانشمندان بدون هیچ گونه پرسشی پذیرفته اند.اما پرسش فلسفی اینست که اساسا چرا جهان بوجود آمده؟ قویترین کامپیوترها ی موجود هر چند قادرند حسابهای پیچیده ای را که حسابداران نمیتوانند در عرض یک سال انجام دهند ، آنها در عرض چند دقیقه به انجام میرسانند اما فهم کامپیوترها بیشتر از فهم سازندگان کامپیوتر نیست هر چند سرعت کارشان بسیار بالا و دقیق است . اما برد دانائی و خرد هیچ کامپیوتری بیشتر از کامپیوتر مغز آدمی نمیباشد .

آغاز و انجام جهان ، نقش سرنوشت یا بحث در وجود آفرینند ، پیچیده و مبهم و بیرون از چهار چوب پرسش های علمی است گوئی دانشمندان جهان که تا بحال بسیاری از رازهای پیچیده را کشف کرده اند با ورای طبیعت سر ناسازگاری دارند و این عرصه را برای فرارهنرمندان و فیلسوفان رها ساخته اند

تو راز جهان تا توانی مجوی    که او زود پیچد ز جوینده روی      فردوسی

در روشنگری مسائلی نظیر پیدایش جهان ،تولد و مرگ ، نگرشهای علمی بی دشواری نیستند بقول سعدی :

در این ورطه کشتی فرو شد هزار   که پیدا نشد تخته ای بر کنار

علوم و دانشهای طبیعی بر مبنای خرد استوار شده اند اما چشم دل آدمی هم نگرشهائی دارد . در دانشهای طبیعی برداشت ما از جهان دائما در تغییر و تکامل است هر چند کارگاه عظیم آفرینش از ملیونها سال قبل تا کنون تفاوتی نکرده اما برداشت و پژوهش ما انسانها چنان همراه با نوآوری بوده که نتایج تحقیق دائما دگرگون شده اند .

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان    چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست.

در دو قرن اخیر جامعه اطلاعاتی تدریجا جامعه صنعتی را پس رانده و انقلابی در اندیشه ها بوجود آورده ، نیرومندی صوری در قبال آگاهی و دانائی رنگ باخته است.

درک دانشمندان قرن بیستم از کوچکترین ذرات عالم دستخوش تغییرشده و دگرگونی های بسیاری رخ نموده که عقل و خرد و تجربه آمیخته با نوعی الهام و اشراق بچشم میخورد .

/ 0 نظر / 16 بازدید