بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۶

 

خدا انسان را آزاد و انتخابگر آفريده است:

 

اگر ميخواستم که مردم جبرا ايمان بياورند  آيه ای ميفرستادم تا همه تسليم شوند.

                                                                                          حجرات ۱۴

/ 2 نظر / 3 بازدید
یک رهگذر.........

سلام . عيدتان مبارک .............. صلح و آرامش زمانی حاصل می گردد که وجود برترشما بر زندگی تان حکمفرمایی کند...... پيام ما :دعوت به وحدت و يگانگی و . صلح و آرامش.... و فرخندگی و خجستگی ست .... و به همه اينها دست نمی يابيد . مگر آنکه خويشتن را به مفهوم واقعی بشناسید(شناخت ماهیت ذهن و عملکرد فکردر خودتان) ..... که آنگاه با برداشتن موانع از روبروی خود به وحدت و یگانگی و به آرامش و شادمانی دست خواهيد يافت .....و به آن جاودانه بی نشان خواهید رسید..... اگر خودتان را قبول دارید . اين عبارت بسيار نيرومند و تعيين کننده را آنقدر تکرار نماييد تاهضم شما گرديده و ملکی ذهنی تان شود .......«دردرون شما توانايی الهی برای جذب و تبلور تمام آنچه نيازمند و يا آرزومندش هستید وجود دارد ...» باشد با تکرار مداوم اين جمله تحولی عظیم در شما به وجو آید و سرآغاز ورود شما به دنيای روشنايی و نور گردد ........آنچه را می گويم رويا نيست . بلکه واقعيتی ست که ما آن را نمی دانيم . تنها باشناخت واقعی خود زندگی واقعی را می شناسيم ....و برمجهولات دست می يابيم .... و تنها راه رسيدن به خدا. شناخت واقعی خويشتن خودمان است ......

بهرام

چه قدر زيبا بود ! اي كاش همه ي معاني را مي فهميدند !