بذر انديشه عدالت و آزادی ۴۹

 

دادکن  از همت مردم بترس                    نيمه شب از تير تظلم بترس

                                                                                   نظامی

/ 2 نظر / 3 بازدید
pania

وبلاگ خوبی دارین

هرمز ممیزی

پانيا جان . زنجيره تيرگی چو بگسسته شود .دردانه زنجير به غل ميخندد هرمز مميزی