بذر انديشه آزادی ۲۶۸

مشارکت کمتر و نابرابری اجتماعی بيشتر آنقدر به يکديگر وابسته اند که جامعه ای انسانی تر و برابر تر نيازمند يک نظام سياسی مشارکتی تر است .

                                                                              کرافورد

/ 6 نظر / 4 بازدید
rahaa

اولللللللللللللللللللللللللللللللل....چه کلمه های قلمبه سلمبه يی....هيچی نفهميدم:دي!!!

اهری

سلام . پس شما هم مشارکتی؟؟!! . این کلمه مشارکت منویه مقدار انعطاف پذیر میکنه نمیدونم چرا؟

armaan

سلام..موافقم..عيدتون هم مبارک...به اميد فردای روشن برای من٬تو و تمام مردم دنيا

farasoo0

آهان! اين شد.من اين نگاه رو می پسندم.نگاه به دموکراسی از دريچه چپ!..اين درست است که دموکراسی می تواند با سوسياليسم توام باشد...چنين باد!

نی لبک

آقای مميزی احوال شما دوست عزيز؟

iran--emrooz

سلام حق با اين آقايی است که چنين کلمه ای را گفته. هرمز هر جا هستی خوب باشی.