تعارض ميان ارزشها

ميان ارزشهای غائی تعارض وجود دارد و تراژيک بودن وضع آدمی در اينست که ميبايد ميان آنها دست به انتخاب بزند و بهای آن را هم بپردازد.

                                                                      ايزايا برلين

/ 5 نظر / 4 بازدید
farasoo0

آيا بين آزادی وعدالت تعارض وجود دارد؟ آيا انتخاب عدالت به معنای ناديده انگاشتن آزادی ست؟( تجربه تلخ شوروی!) و آيا انتخاب آزادی مستلزم ناديده انگاشتن عدالت؟(تجربه سياه کاپيتاليسم!)...اگر چنين من به دنبال راه سومی می گردم...

سورنا گیلانی

با درود فراوان ؛ تارنگار سرزمين جاويد با نوشتاری با عنوان « دانش ؛ فرهنگ ؛ اموزش در روزگار تيموريان -۲» به روزشد .

farasoo0

چرا امروز بروز نشدين؟مشکلی پيش اومده؟

مديار

در باغستان خشک / معجزه ی وصل/ بهاری کرد

North Star

تعارض ها و تضادهاست که دگرگونی می آفرينند .