هنر ۲

 

 غير از هنر که تاج سر آفرينش است         بنياد هيچ سلطنتی پايدار نيست

                                                                                                   ؟

/ 0 نظر / 3 بازدید