چارپاره سانسور

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

                                                                       

میوه شعرم رسیده بر درخت

 

آمده زنبیل اذهان پای تخت

 

فاصله افکنده برزنبیل وشاخ

نیش زنبوران سخت پایتخت

                                                                     هرمز مميزی

/ 0 نظر / 4 بازدید