متحد شویم

متحد شویم

 

در جهان پیچیده و درهم تنیده قرن بیست ویکم که همه ملتها در صدد دوستیابی و اتکاء به یکدیگر گامهائی بزرگ برمیدارند تا از پیشروان قرن بیستم بیش از این عقب نمانند، ملت ایران و بقیه ملل منطقه به معنای حقیقی کلمه، مللی تنها هستیم و قوم و ملتی که تنها است ،هرگز نمیتواند به معنای واقعی قدرتمند باشد . من نظم نوینی را پیشنهاد میکنم، نظمی نوین که به واسطه آن ملل خویشاوند این منطقه متحد خواهند شد و همه اختلافات را دوستانه و صمیمانه حل خواهیم نمود و به اتفاق هم کار و زندگی خواهیم کرد . قدرتمند خواهیم شد اگر در نبرد زندگی متحد باشیم ، ثروتمند خواهیم شد اگر با اعتماد به یکدیگر موانع وسیع موجود یعنی مرزهای زمینی، دریائی و هوائی را محو کنیم  در این صورت آینده ایران بشکل دیگری رقم خواهد خورد ، شاید تاریخ بخش بزرگی از جهان نیز تغییر کند .اگر ما ارتشهایمان را یک پارچه کنیم ، اگر قوای مقننه ، مجریه و قضائیه یکسان بیافرینیم ملت جدید و یکپارچه و متحدی پدید خواهیم آورد که در آن زنان و مردان آزاد باشند زیرا زنان و مردان بسیاری در این منطقه زندگی میکنند که قابلیت عظمت و بزرگی و آزادی را دارند .این مردان و زنان منطقه وقتی از قفقاز تا تاجیکستان متحد شوند از اتحاد خود قدرت و ثروت بدست خواهند آورد و سرانجام یکی از قدرتمند ترین و ثروتمند ترین ملل متحد جهان تشکیل خواهد شد .

/ 1 نظر / 14 بازدید