آزادی ۱۳

 

 

قانونگذارآزادی را به عنوان عاليترين خير يک کشور تلقی ميکند حال آنکه در وضعيت بردگی همه چيز به حکومت کنندگان تعلق دارد نه به حکومت شوندگان.

 

                                                                                       استرابو

/ 0 نظر / 6 بازدید